Πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού και βιβλιογραφικής εκπαίδευσης

Η Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης και Πληροφοριακού Γραμματισμού το οποίο ξεκινάει από την Α’ Δημοτικού και ολοκληρώνεται στην Α΄Λυκείου. Ξεκινάει από την εισαγωγή σε βασικές έννοιες (π.χ. κανόνες βιβλιοθήκης, συλλογές, δανεισμός κ.α.) και προοδευτικά φτάνει σε πιο ειδικά θέματα (π.χ. βάσεις δεδομένων, αξιολόγηση πηγών, ακαδημαϊκή εντιμότητα κ.α.).

Το «Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης & Πληροφοριακού Γραμματισμού στη Βιβλιοθήκη» έχει σχεδιαστεί με στόχο να διδάξει στους μαθητές την αξιοποίηση και την εποικοδομητική χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και παράλληλα να βοηθήσει στην ανάπτυξη των απαραίτητων, πλέον, δεξιοτήτων που οδηγούν στην πληροφοριακή επάρκεια.

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Για Την Πληροφοριακή Παιδεία Στη Δια Βίου Μάθηση της IFLA1 για να είναι ένα άτομο πληροφοριακά εγγράμματο πρέπει να γνωρίζει πως να επωφελείται από τον κόσμο της γνώσης και να ενσωματώνει την εμπειρία άλλων στο δικό του πλαίσιο.

Το «Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης & Πληροφοριακού Γραμματισμού στη Βιβλιοθήκη» εξελίσσεται διαρκώς και αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες πληροφοριακές ανάγκες του μαθητή του 21ου αιώνα.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η Σχολική Βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της σύντομα online μαθήματα ανοιχτής πρόσβασης πληροφοριακού γραμματισμού και βιβλιογραφικής εκπαίδευσης (για μαθητές από την πέμπτη δημοτικού και άνω) που περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνα, βίντεο και κουίζ, προκειμένου να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την αποστολή του προγράμματος. Τα online μαθήματα θα εξελίσσονται και θα ενημερώνονται διαρκώς.

 


1 “Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning.” IFLA, IFLA, 17 July 2015, IFLA Guidelines On Information Literacy For Lifelong Learning. Accessed 28 June 2017.

Online μαθήματα πληροφοριακού γραμματισμού και βιβλιογραφικής εκπαίδευσης